Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
Cele zajęć:
1. zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne,
2. rozwijanie samodzielności, kreatywności, umiejętności uczenia się.
Na zajęcia uczęszczają uczniowie klasy VIII, którzy:
– rozwijają sprawność uważnego słuchania, czytania,
– analizują i interpretują teksty literackie,
– doskonalą umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych (w szczególności:
argumentowania), dbając przy tym o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową,
– utrwalają wiadomości z nauki o języku,
– powtarzają wiedzę dotyczącą treści lektur obowiązkowych.


Klasa 8, zajęcia wyrównawcze – język polski
Podczas zajęć uczniowie klasy 8 bardzo pilnie i ambitnie przygotowują się do kwietniowego egzaminu. Spotkanie trwa prawie do 17.00 godziny, więc czasami trzeba zrobić krótką przerwę na posiłek.

Uczniowie klasy 5a redagowali ostatnio opowiadania inspirowane krótkim filmem animowanym, a ósmoklasiści interpretowali aforyzmy i wymyślali teksty kampanii społecznej, w której hasłem przewodnim były zwięzłe i błyskotliwe sformułowania.

Zajęcia wyrównawcze- język polski

Celem tych zajęć jest rozwijanie samodzielności, kreatywności, umiejętności uczenia się oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego