Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Zajęcia skierowane są dla uczniów klas piątych, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia w opanowaniu podstawowych umiejętności językowych. Uczestniczą w nich również nowi uczniowie naszej szkoły, którzy wcześniej nie uczyli się języka niemieckiego. Najważniejsze dla wszystkich jest zdobycie pewności siebie w posługiwaniu się językiem, poznanie różnorodnych technik uczenie się – tych tradycyjnych i tych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii oraz przygotowanie do samodzielności w procesie nauki języka obcego. Mówimy, słuchamy, czytamy i piszemy, gramy, śpiewamy, pytamy o nowe, wszystko aby nabyć umiejętności komunikowania się w języku niemieckim.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego