Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Czas trwania: I-VI 2020 r.

Zajęcia  wyrównawcze  dla uczniów klasy drugiej –  to  cykl zajęć ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności  matematyczno-przyrodniczych. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zdobycie umiejętności  i wiedzy wykorzystywanej na co dzień i potrzebnej do dalszej edukacji. Uczniowie pracując w małych grupach uczą się  rozwiązywania problemów, współpracy,  radzenia  sobie ze stresem, szukania sposobów pokonywania trudności. To okazja do integracji, a jednocześnie szansa na podnoszenie poziomu  umiejętności każdego dziecka.

Utrwalamy liczby rzymskie

Utrwalamy figury geometryczne –  mierzymy i rysujemy, wycinamy

Doskonalimy umiejętności, sprawdzamy – gry matematyczne

Patyczkowe zagadki

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego