Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania matematyką były realizowane w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów  kl.V  i  uczniów  kl.VIII,  w łącznym wymiarze 2 godz. tygodniowo. Rozwiązywane na zajęciach zadania problemowe wymagały  wyobraźni np. wyobraźni przestrzennej oraz abstrakcyjnego przedstawiania pojęć liczbowych i geometrycznych np. pojęcie nieskończoności. Z założenia zajęcia ujmowano w sposób możliwie atrakcyjnie , stosowano różne techniki multimedialne i pomoce dydaktyczne. Rozwiązywano zarówno zadania problemowe jak i mające charakter zagadek matematycznych.

Zajęcia miały na celu  rozwijanie:

abstrakcyjnego myślenia,

spostrzegawczości,

twórczego i samodzielnego rozumowania,

umiejętności realizowania własnych pomysłów,

umiejętności precyzyjnego przedstawiania rozwiąz

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego