Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Zajęcia terapii pedagogicznej – II klasa
Podczas zajęć uczniowie rozwijają i usprawniają koordynację wzrokowo – ruchową i słuchowo – wzrokową , jak również doskonalą sprawności grafomotoryczne . Uczymy się poprawnych relacji w grupie i niwelujemy problemy komunikacyjne. Rozwijamy spostrzegawczość, wyrównujemy braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych poprzez ćwiczenie sprawności czytania i liczenia. Tworzymy poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz podwyższamy motywację do nauki i wiary we własne możliwości.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego