Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Zajęcia logopedyczne
Uczestniczymy w zajęciach rozwijających mowę, redukujących wady wymowy, kształcących dykcję oraz umiejętność prawidłowego oddychania podczas mówienia. Poszerzamy zakres słownictwa, umiejętność budowania zdań i wypowiadania się.

Terapia logopedyczna wrzesień – grudzień 2019 rok.

Zajęcia logopedyczne
W szkole w ramach projektu unijnego prowadzona jest terapia logopedyczna. Odbywa się ona na spotkaniach indywidualnych. Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie),
– rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego )
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
– kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.
Na wszystkich zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce logopedyczne, aby zajęcia były atrakcyjne dla dziecka.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego