Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Zajęcia logopedyczne
Podczas zajęć logopedycznych rozwijamy swoje umiejętności komunikacyjne. Dla każdego ucznia indywidualnie wg jego potrzeb rozwojowych dobierane są zestawy ćwiczeń, dzięki którym rozwijamy
umiejętność mowy. Należą do nich ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, fonacyjne, ćwiczenia kształtujące właściwy sposób połykania oraz pozycję spoczynkową języka. Kształcimy przetwarzanie słuchowe, rozwijamy słuch fonemowy i różnicujemy dźwięki podobne artykulacyjnie. Uczymy się
poprawnie budować zwroty i zdania. Bogacimy słownictwo. Szlifujemy też umiejętność modulowania głosu, a przy okazji dobrze się bawimy!


Zajęcia logopedyczne
Uczestniczymy w zajęciach rozwijających mowę, redukujących wady wymowy, kształcących dykcję oraz umiejętność prawidłowego oddychania podczas mówienia. Poszerzamy zakres słownictwa, umiejętność budowania zdań i wypowiadania się.

Terapia logopedyczna wrzesień – grudzień 2019 rok.

Zajęcia logopedyczne
W szkole w ramach projektu unijnego prowadzona jest terapia logopedyczna. Odbywa się ona na spotkaniach indywidualnych. Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie),
– rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego )
– wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
– uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
– kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.
Na wszystkich zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce logopedyczne, aby zajęcia były atrakcyjne dla dziecka.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego