Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Kompleksowa terapia pedagogiczna ma na celu przede wszystkim stymulację ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka. Cele szczegółowe terapii pedagogicznej uzależnione są od indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej i zawsze uwzględniają potrzeby i możliwości psychomotoryczne każdego dziecka.


Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego