Nr projektuRPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu:Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru:RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa:10 Edukacja
Działanie10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Tworzymy gry- Kahoot!

Tworzymy aplikacje w LearningApps

Program zajęć w ramach szkolnego centrum multimedialnego został przygotowany dla uczniów klas II-VI szkoły podstawowej. Prowadzenie dodatkowych zajęć ma na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz zachęcanie uczniów do uczenia się poprzez zastosowanie różnorodnych mediów i aplikacji w celu podnoszenia swoich kompetencji językowych takich jak: Kahoot!, LearningApps, Quizizz.

CELE PROGRAMU

Cele ogólne:

  • Korzystanie z nowej pracowni TIK.
  • Podnoszenie uniwersalnych i kluczowych kompetencji uczniów.

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie samodzielności, kreatywności, umiejętności uczenia się.
  • Wzbogacenie słownictwa.
  • Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii.
  • Zwiększenie pewności siebie u ucznia posługującego się językiem angielskim i nowoczesnymi technologiami (wyrabianie kompetencji informatycznych).
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy nad uczeniem się języka.
  • Wyrabianie umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi ( słowniki, aplikacje i programy).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego