Projekt – Szkoła z Prawami Dziecka UNICEF

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie przyłączyła się do Projektu „Szkoła z prawami Dziecka” Unicef. W ramach Projektu przeprowadzony zostanie cykl zajęć poświęconych rozumieniu praw dziecka w codziennym życiu oraz Nominacja Szeryfów Praw Dziecka.

IDEA
Edukacja w zakresie praw dziecka jest bardzo ważna w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Świadome swoich praw dziecko jest świadomym obywatelem w dorosłym życiu. Odpowiedzialność za budzenie tej świadomości wśród najmłodszych spoczywa na nas wszystkich. Rolą dorosłych jest także dbanie, aby prawa dziecka były respektowane.
W 2019 roku przypada 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Udział w projekcie będzie podkreśleniem znaczenia tego najbardziej uniwersalnego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych i uczczeniem zbliżającej się rocznicy.
Prawa dziecka znajdują także swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu. Ważne jest, aby najmłodsi obywatele naszego kraju zdawali sobie sprawę czym są prawa dziecka, jakie prawa im przysługują, na czym polega różnica między prawem a obowiązkiem, jakie są granice, których nie można przekraczać, a także gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kiedy poczują, że ich prawa nie są respektowane.
W edukacji o prawach dziecka niezwykle istotne jest zwracanie uwagi nie tylko na sytuacje zagrażające realizacji praw dziecka, ale przede wszystkim na promowanie pozytywnych wzorów zachowań. Dlatego projekt Szkoła z Prawami Dziecka UNICEF podkreśla znaczenie osób dorosłych z najbliższego otoczenia dzieci w walce o ich prawa.

CELE PROJEKTU:
– Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka,
– Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,
– Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
– Zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,
– Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

NA CZYM POLEGA PROJEKT?
W ramach akcji uczniowie wezmą udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne uczniowie dowiedzą się czym są prawa dziecka, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji o prawach dziecka, gdzie szukać pomocy w sytuacji gdy ich prawa są łamane. Uczniowie poznają także historię Malali Yousafzai – pakistańskiej dziewczynki, która jest orędowniczką walki o prawa dziewcząt. Jej świadectwo może stać się inspiracją dla uczniów, by przyjrzeć się dokładnie swojemu najbliższemu otoczeniu. Zadaniem dzieci i młodzieży będzie wybranie spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie i ochronę ich praw. Uczniowie zastanowią się czy znają osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci w ich otoczeniu, czy znają działaczy, którzy w swej codziennej pracy poświęcają dużo uwagi tym kwestiom. Jeśli tak, to koniecznie należy wyróżnić takie osoby i zaprezentować ich działania publicznie. W tym celu w szkołach zorganizowane zostanie spotkanie, na które zostaną zaproszeni Ci najbardziej zaangażowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw. Uczniowie odznaczą ich „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka”. To wyróżnienie będzie miało szczególną wartość, bo będzie przyznane przez dzieci, które same zdecydują, kto najbardziej dba o ich interesy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UHONOROWANY „GWIAZDĄ SZERYFA PRAW DZIECKA”?
Wyróżnienie tytułem „Szeryfa Praw Dziecka” jest szczególnym wyróżnieniem, ponieważ jest przyznawane przez dzieci. To najmłodsi obywatele lokalnej społeczności zadecydują komu się ono należy. Odznaczenie jest przyznawane po raz pierwszy w Polsce. Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może zostać odznaczony każdy przedstawiciel społeczności lokalnej, który zdaniem uczniów w wyjątkowy sposób dba o ich interesy.
Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka może zostać odznaczony każdy przedstawiciel lokalnej społeczności, będący reprezentantem władz gminy lub miasta, osoba prywatna czy też członek organizacji pozarządowej lub związku wyznaniowego:
– Może to być przedstawiciel władz gminy/miasta, który na przykład:
a) w swej pracy troszczy się, aby gmina/miasto przeznaczało fundusze na realizację przedsięwzięć mających wpływ na dzieci (edukację, rozwój sportowy, kulturalny, zdrowie, rozrywkę).
b) walczy o poprawę losu dzieci z niepełnosprawnością bądź pomoc rodzinom ubogim,
c) dba o poprawę bezpieczeństwa dzieci (np. o oznakowane przejścia dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli).
– Szeryfem Praw Dziecka może zostać osoba indywidualna, która w ramach swojej pracy społecznej przyczynia się do tego, że w najbliższym otoczeniu powstają inicjatywy na rzecz dzieci (np. pozyskanie sponsora budowy placu zabaw dla dzieci, organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci, dodatkowych zajęć edukacyjnych etc.).
– Jeśli na terenie gminy działają organizacje społeczne, kościoły lub związki wyznaniowe, których przedstawiciele wyróżniają się działaniami na rzecz dzieci, im również dzieci mogą przyznać wyróżnienie.
– Szeryfem Praw Dziecka mogą być osoby wykonywujące różne zawody: dziennikarz z lokalnej prasy opisujący problemy, jakie dotykają dzieci w jego miejscowości, lekarz, który zawsze z dużym poświęceniem opiekuje się dziećmi, policjant albo strażak, którzy wykazali się w swej karierze bohaterskimi czynami lub poświęcają swój dodatkowy czas na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel, polityk czy inna osoba działająca na rzecz realizacji i ochrony Praw Dziecka.

Podsumowując, Gwiazdę Szeryfa Praw Dziecka może otrzymać każdy dorosły, który zdaniem dzieci na nią zasługuje, a powyższe przykłady są tylko inspiracją dla Państwa. Zachęcamy do wspólnego zastanowienia się z uczniami, kto najbardziej zasługuje na to wyróżnienie. Z pewnością każdy, kto otrzyma odznaczenie przyznane przez dzieci, poczuje się w szczególny sposób uhonorowany.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
1. Zajęcia edukacyjne – celem projektu Szkoła z prawami dziecka jest przekazanie wiedzy uczniom na temat praw dziecka. W oparciu o materiały UNICEF zostanie przeprowadzony cykl zajęć poświęconych rozumieniu praw dziecka w codziennym życiu.
2. Nominacja Szeryfów Praw Dziecka – po zapoznaniu się z zagadnieniem praw dziecka, uczniowie zastanowią się, czy znają w swoim otoczeniu osoby, które zasługują na wyróżnienie odznaczeniem. Wspólnie z nauczycielami stworzą listę potencjalnych nominowanych i dokonają wyboru tych najbardziej zaangażowanych, którym zdecydują się wręczyć odznaczenie.
3. Wręczenie „Gwiazd Szeryfów Praw Dziecka” – podczas specjalnie zorganizowanego w szkole spotkania, uczniowie uhonorują wybrane osoby odznaką Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Maj – czerwiec 2019r.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Projekt jest zakończony po przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych z uczniami oraz po zorganizowaniu spotkania, podczas którego zostaną wręczone Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Szkoła z Prawami dziecka” UNICEF

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie przyłączyła się do Projektu „Szkoła z prawami Dziecka”. Koordynatorem projektu w placówce była pedagog Paulina Okoń.

W ramach akcji uczniowie wzięli  udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne uczniowie dowiedzieli się czym są prawa dziecka, jak rozumieć zapisy ujęte w  Konwencji o prawach dziecka oraz  gdzie należy  szukać pomocy w sytuacji, gdy ich prawa są łamane. Uczniowie poznali także historię Malali Yousafzai – pakistańskiej dziewczynki, która jest orędowniczką walki o prawa dziewcząt. Uczniowie klas młodszych przy okazji obchodów Dnia Dziecka przygotowali plakaty , na których zamieścili informacje dotyczące praw dzieci. Plakaty zdobią hol naszej szkoły i każdego dnia przypominają uczniom naszej szkoły, jakie prawa im przysługują.

Zadaniem dzieci i młodzieży z naszej szkoły, która brała udział w projekcie w miesiącach maj- czerwiec 2019r,  było wytypowanie spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie i ochronę ich praw. Uczniowie zastanawiali się czy znają osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci w ich otoczeniu, czy znają działaczy, którzy w swej codziennej pracy poświęcają dużo uwagi tym kwestiom. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że jest takich osób sporo, jednak wytypowaliśmy spośród nich pięć osób, które naszym zdaniem szczególne zasłużyły na wyróżnienie. W tym celu umówiliśmy spotkania, podczas których wręczyliśmy dyplomy i odznaki „Szeryfa Praw Dziecka” tym,  którzy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw. To wyróżnienie miało szczególną wartość, bo było przyznane przez dzieci, które same zdecydowały, kto najbardziej dba o ich interesy.

Tym samym wyróżnienie tytułem „Szeryfa Praw Dziecka” otrzymali:

  1. Wójt gminy Podgórzyn pan Mirosław Kalata , który przyczynił się do wybudowania nowego budynku szkoły i tym samym stworzył uczniom naszej szkoły komfortowe warunki do nauki i rozwoju. Dzięki jego zaangażowaniu powstał nowoczesny budynek szkoły z odziałami przedszkolnymi, w którym znajduje się wiele specjalistycznych sal lekcyjnych oraz terapeutycznych, ogromna aula i piękna stołówka. Dzięki jego działaniom uczniowie naszej szkoły od kilku miesięcy zdobywają wiedzę w nowym , komfortowym, oraz bezpiecznym i bardzo funkcjonalnym budynku, który jest przyjazny wszystkim uczniom cierpiącym na różnorodne alergie. Warto wspomnieć , że budynek jest także przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  2. Zastępca wójta gminy Podgórzyn pan Tomasz Szewczyk który przyczynił się do wybudowania nowego budynku szkoły i tym samym stworzył uczniom naszej szkoły komfortowe warunki do nauki i rozwoju. Jednym słowem jest niezwykle zaangażowanym samorządowcem na rzecz poprawy losu dzieci.
  3. Sołtys Sołectwa Podgórzyn pani Danuta Szymajda – która pozyskała i przekazała fundusze na zakup szafek szkolnych dla uczniów naszej szkoły. Dzięki niej każdy uczeń naszej szkoły na swoją szafkę, w której może trzymać odzież, książki oraz inne przybory szkolne.
  4. Edukator Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach pani Bogumiła Chabowska – Dąbek za szczególny wkład w edukację uczniów naszej szkoły, zaangażowanie, poświęcony czas i szczery uśmiech, który zawsze towarzyszy jej podczas spotkań z dziećmi.
  5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach pani Katarzyna Adamczyk – która pozyskała i przekazała fundusze na przygotowanie nowoczesnej pracowni komputerowej dla uczniów naszej szkoły. Dzięki jej zaangażowaniu uczniowie mogą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności korzystając z najnowszych sprzętów komputerowych.