Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Zajęcia z socjoterapii kl. 1-3

Zajęcia projektowe socjoterapia

Pierwsze zajęcia z socjoterapii. Poznajemy się- tworzymy grupę.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają ułatwić uczniom dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie
je zaprezentować oraz wzmacniać wiarę we własne możliwości. Podczas zajęć prowadzący ma za
zadanie stworzyć klimat, w którym samoakceptacja i poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają
oraz wzmacniają. Podstawowym celem zajęć socjoterapeutycznych jest odreagowanie emocjonalne
oraz nabywanie nowych umiejętności w toku zajęć grupowych. Głównym zadaniem podczas spotkań
jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery. Podczas zajęć uczniowie
uczą się rozumieć własne potrzeby, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać oraz
redukować napięcie emocjonalne.

Cele programu
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych uczuć,
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,
– kształtowanie umiejętności widzenia różnic i podobieństw między ludźmi,
– zwiększenie poczucia własnej wartości,
– kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się,
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
– kształtowanie umiejętności interpersonalnych,

Program ten zmierza do osiągnięcia następujących celów w trzech obszarach:
1. rozwojowe
 zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji u uczestników grupy,
 zaspokajanie potrzeby przynależności do grupy,
 zaspokajanie potrzeby aktywności i twórczości,
 uczenie akceptowanych społecznie sposobów aktywności;
2. edukacyjne
 kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie,
 uczenie umiejętności wyrażania własnych uczuć, opinii i myśli
 uczenie się sposobów rozwiązywania konfliktów,
 uczenie się pełnienia ról;

3. terapeutyczne
 pokazywanie korzyści wynikających z współpracy w grupie,
 umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych,
 dawanie możliwości doświadczania sukcesu w wyniku wykonania zadania,

 dostarczanie doświadczeń korygujących własny obraz na tle grupy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego