Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Edukido to zabawa, nauka, konstrukcje, budowle, maszyny i roboty. Poprzez zajęcia z robotyki Edukido dzieci:
-rozwijają czynności umysłowe takie jak porównywanie, klasyfikowanie i tworzenie pojęć
-uczą się rozumieć przyczyny i podejmować próby przewidywania skutków sytuacji obserwowanych w otoczeniu
-wykorzystują zdobyte wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach
Naszym celem jest kształtowanie ciekawości świata i badawczej postawy wobec niego:
-wzbudzając myślenie i dociekliwość chcemy znieść sztuczną barierę między naukami humanistycznymi i technicznymi
-chcemy, aby dzieci ćwiczyły swoją wyobraźnię przestrzenną i umiejętność rozwiązywania problemów, korzystając z programu, który nie narzuca szablonów
-zależy nam na kształtowaniu ciekawości świata i myślenia osadzonego w praktyce.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego