Wiosenne witraże – zajęcia plastyczne w ramach projektu ,,’’.

Wielkoformatowe malowanie ilustracji do bajki pt.,,Czerwony Kapturek”

Kolejne zajęcia plastyczne odbyły się w mniejszym gronie. Zadaniem dzieci było ukazanie tego, jak widzą otoczenie zimą przy pomocy farby w jednym kolorze. Oczywiście, jak zawsze poradziły sobie bezbłędnie.

W ramach projektu ,,Przedszkole tęczą malowane” odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci samodzielne stworzyły prace do przedszkolnej galerii. Dowiedzieliśmy się, co to jest tło, do czego służy sztaluga oraz jak prawidłowo używać farb. Efektem naszej pracy były przepiękne obrazy świątecznych choinek, które zdobią przedszkolny hol.

Plan  ,,Przedszkole tęczą malowane” został stworzony w celu  kształtowania i rozwijania uzdolnień i twórczości dzieci. Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne. Sztuki plastyczne umożliwiają dziecku ujawnienie własnych myśli i uczuć. Są dla niego twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – rozwija u dziecka ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również w odkrywaniu swojego „ja”.  Doceniając wartość twórczej aktywności i obserwując rozwój twórczości artystycznej dzieci przedszkolnych, ich pierwsze sukcesy i osiągnięcia, został opracowany plan zajęć plastycznych, który uwzględnia potrzeby i  możliwości rozwojowe dzieci. Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i zdolnościami poprzez zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej oraz różnorodność technik plastycznych.

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

· Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich naturalnych

możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

CELE SZCZEGÓŁOWE

·         kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej

·         stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem i narzędziami

·         wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu

·         kształtowanie twórczej postawy i kreatywności

·         aktywizowanie procesów poznawczych

·         kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

·         rozwijanie poczucia własnej wartości

·         rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów

uwrażliwianie na piękno zjawisk przyrodniczych i społecznych.