Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Projekt „Młodzi Odkrywcy”  przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości oraz wykazujących zainteresowanie podróżnicze. Celem projektu jest  sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania  świata – jego historii i kultury i zapoznanie z jednym z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z historią i kulturą wybranych państw i narodów. Treści programowe i formy ich realizacji zostały tak dobrane, aby motywować uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy, doskonalić ich ogólną sprawność intelektualną. Projekt  będzie realizowany wśród uczniów klas szóstych- dwie grupy-  w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na  każdą grupę ( razem 40 godzin dydaktycznych) w okresie od września do grudnia 2019 roku.

Celem głównym projektu jest kształcenie u uczniów:

– odpowiedzialności za własne postępy,

– kreatywności w podejmowaniu grupowych pomysłów,

– umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Podczas projektu rozwijane będą umiejętności kluczowe, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia:

-porozumiewanie się w języku ojczystym,

-kompetencje informatyczne,

– umiejętność uczenia się,

–  kompetencje społeczne i obywatelskie,

– inicjatywność i przedsiębiorczość,

– świadomość i ekspresja kulturalna.

Rozwijane będą również umiejętności uniwersalne takie jak: umiejętność współpracy w grupie, radzenie sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność rozwiązywania problemów, elastyczność, umiejętności kierownicze, empatia, umiejętność przekonywania, itp.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego