Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

W ramach projektu prowadzone są warsztaty dziennikarskie w ramach kółka dziennikarskiego. W trakcie spotkań uczniowie mają możliwość zapoznania się z tajnikami pracy dziennikarza, poznać zasady panujące w prawdziwej redakcji, a także podjąć próby samodzielnego redagowania szkolnej gazetki.
Opiekunem koła jest Pani Daria Ziętalak, która w czasach studenckich pracowała jako dziennikarka w redakcji Gazety Wrocławskiej oraz tygodnika Jelonka.com.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.