Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

„Projekt – LAS”
Temat projektu powstał głównie jako potrzeba zasygnalizowania dzieciom jak i ich rodzicom potrzeby dbania o las. Projekt dostosowany jest do potrzeb i możliwości emocjonalnych, intelektualnych i rozwojowych dzieci. Daje im możliwość wszechstronnego poznania poprzez doświadczenie i osobiste przeżycia realizowanych zagadnień. Proponuję w nim różnorodną działalność: spacery, wiersze i piosenki, działalność plastyczno-konstrukcyjną, spotkanie z leśnikiem, pogadanki, rozwiązywanie problemów itp. W projekcie kształtujemy postawy proekologiczne i przekonanie, że człowiek nie tylko niszczy przyrodę, ale także może ją uratować. Uczymy się mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijania poczucia troski o obecną ale i przyszłą jakość życia na ziemi.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
– wykształcenie u uczniów świadomości znaczenia lasu dla życia człowieka,
– kształtowanie świadomej umiejętności korzystania z „darów lasu”,
– kształtowanie poszanowania dla każdej formy życia,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– kształtowanie nawyku właściwych zachowań w lesie,
– poszukiwanie w lesie inspiracji do twórczego działania.

Metody i formy pracy:
Realizację projektu zaplanowano z uwzględnieniem różnorodnych metod pracy, tak by stworzyć wiele możliwości aktywnego działania wszystkim uczniom w grupie. Uwzględniono następujące metody aktywizujące:
– mapa myśli – obserwacja – metoda bezpośredniego doświadczania
– wycieczka,
– plakat,
– sytuacje zadaniowe,
– zabawy integracyjne,
– symulacja, drama
– metody ewaluacyjne.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego