Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Projekt przyrodniczy pt.: „Ciekawi świata” realizowany jest w klasach I-III. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz zaspokajanie ciekawości poznawczej u dzieci. Na zajęciach m.in.: eksperymentujemy na naturalnych materiałach, współpracujemy w grupie, w sposób zrozumiały komunikujemy się ze sobą, korzystamy z internetu wyszukując informacji na określony temat, rozwijamy twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć. Ponadto poznajemy najbliższą okolicę podczas spacerów oraz rozbudzamy umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego