Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Praca z wierszem Lokomotywa J.Tuwima.

 

Polubić czytanie-prace plastyczne zainspirowane lekturą Misia Uszatka.

 

 

Projekt edukacyjny  „ Polubić czytanie” przeznaczony jest dla uczniów klasy I i będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Głównym założeniem projektu jest budowanie u dzieci skojarzenia czytania z przyjemnością.  Celem projektu jest wzrost zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i popularyzowanie czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  Uczeń poprzez książkę poszerza zakres wiadomości o otaczającym go świecie, wzbogaca swój czynny słownik, ćwiczy technikę czytania. Zadaniem planowego kierowania przez nauczyciela i wychowawcę czytelnictwem staje się więc wzbudzenie w dzieciach zainteresowania książką, wyrobienie umiejętności wyboru, oceny książki, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania  wiedzy, ale i dla przyjemności. Podczas projektu rozwijane będą umiejętności kluczowe, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia:

-porozumiewanie się w języku ojczystym,

-kompetencje informatyczne,

– umiejętność uczenia się,

–  kompetencje społeczne i obywatelskie,

– inicjatywność i przedsiębiorczość,

– świadomość i ekspresja kulturalna.

Rozwijane będą również umiejętności uniwersalne takie jak: umiejętność współpracy w grupie, radzenie sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność rozwiązywania problemów, elastyczność, umiejętności kierownicze, empatia, umiejętność przekonywania, itp.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego