Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Projekt „Młodzi Odkrywcy” przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości. Celem projektu jest sprawienie młodzieży przyjemności z odkrywania historii i zapoznanie z jednym z najbardziej godziwych i pożytecznych sposobów spędzania wolnego czasu. Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z historią i kulturą. Treści programowe i formy ich realizacji zostały tak dobrane, aby motywować uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy, doskonalić ich ogólną sprawność intelektualną.
Celem głównym projektu jest kształcenie u uczniów:
– odpowiedzialności za własne postępy,
– kreatywności w podejmowaniu grupowych pomysłów,
– umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
– rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

Projekt jest realizowany w siedmiu blokach tematycznych:

1. Najważniejsze wynalazki ludzkości- ranking.
2. Czy Titanic musiał zatonąć?
3. Siedem cudów starożytnego świata
4. Życie codzienne ludzi dawniej i dziś- „ Z modą za pan brat”
5. Poznajemy geniusz Leonarda da Vinci.
6. Przygotowujemy inscenizacje wybranych mitów greckich.
7. Poznajemy zagadki przeszłości.

Podczas projektu rozwijane są umiejętności kluczowe, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia:

-porozumiewanie się w języku ojczystym,
-kompetencje informatyczne,
– umiejętność uczenia się,
– kompetencje społeczne i obywatelskie,
– inicjatywność i przedsiębiorczość,
– świadomość i ekspresja kulturalna.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego