Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Projekt edukacyjny „Mat Przyrodnik” przeznaczony jest dla uczniów klasy drugiej. Działania  ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności  matematyczno-przyrodniczych. W trakcie projektu uczniowie wykonują praktyczne ćwiczenia, rozwijają umiejętności, samodzielnie odkrywają, poszukują i poszerzają wiedzę, a także rozwijają kompetencje informatyczne.  Pracując w małych grupach uczą się  rozwiązywania problemów, współpracy,  radzenia  sobie ze stresem, szukania sposobów pokonywania trudności. To okazja do rozwijania zainteresowań, integracji, a jednocześnie szansa na podnoszenie poziomu  umiejętności każdego dziecka oraz wiedzy potrzebnej na co dzień i  w dalszej edukacji.

Czas trwania projektu: I-V 2020 r.

—————————

 

Rozwiązujemy dyktanda graficzne

Tworzymy   gry planszowe

Rozwiązujemy różne zadania matematyczne

 

Wyszukujemy informacje przyrodnicze w albumach

Tworzymy plakat „Mat Przyrodnik”

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego