Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Doświadczenia na zajęciach Mali Naukowcy

W ramach zajęć „Mali naukowcy” wykonujemy ciekawe doświadczenia. Tym razem były „wybuchy” wulkanów.

„Mali naukowcy” to zajęcia dla klas pierwszych. Odbywają się dwa razy w tygodniu . Są to zajęcia badawcze, na których poprzez doświadczenia i obserwacje uczniowie zdobywają nowe umiejętności i  wiedzę.  Zajęcia są interdyscyplinarne, bo zadania zaplanowane do realizacji zakładają korelację  matematyki, plastyki, przyrody , zajęć  technicznych ,  polonistycznych. Praca podczas zajęć odbywa się grupowo, co pozwala uczniom na zdobywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w kontakcie z rówieśnikami. Pozwala też kształtować umiejętności społeczne takie jak: pomoc, współodpowiedzialność, przyjęcie cudzego punktu widzenia, ale i zaproponowanie własnych rozwiązań.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.