Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 w ramach projektu unijnego Szkoła 2.0 w naszej szkole jest realizowane zadanie 2.Projekt edukacyjny. 34 uczniów klas 5a, 6a, 7 uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez panią Marylę Kruze-Szmel. Zajęcia obejmują 40 godzin lekcyjnych. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi oraz rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno- przyrodniczych. Uczniowie poprzez obserwacje, doświadczenia laboratoryjne i obliczenia chemiczne rozwiązują różne problemy często o charakterze interdyscyplinarnym.

Uczniowie klas 5b i 6b realizowali zadania z zakresu projektu edukacyjnego uczestnicząc w badaniu właściwości wody w rożnych stanach skupienia, poszukiwali witaminy C w rożnych napojach, doskonalili umiejętność mikroskopowania.

Uczniowie klas 7 i 8 podczas zajęć z zakresu projektu edukacyjnego, Reakcje chemiczne w probówce, otrzymywali mieszaniny piorunujące, poszukiwali witaminy C w różnych napojach, poszukiwali wielocukrów w produktach spożywczych, otrzymywali kwasy i badali ich właściwości.

Uczniowie klas 7 i 8 podczas sobotnich zajęć realizują projekt Reakcje chemiczne w probówce. Podczas ostatnich zajęć badali zawartość azotanów w różnych wyrobach mięsnych, oznaczali odczyn pH różnych roztworów przy pomocy wskaźników chemicznych. Filtrowali zawiesiny przez saczki z węglem aktywnym, piaskiem i ziemia ogrodnicza. Badali wpływ palenia papierosów na błonę śluzową dróg oddechowych.

 

W ramach projektu 2.0 uczniowie klas 5 i 6 realizowali zajęcia z zakresu projektu edukacyjnego. Badali właściwości wody w różnych stanach skupienia , badali przemiany jakim ulega woda pod wpływem temperatury. Badali właściwości wody twardej i miękkiej oraz poznali mechanizm działania detergentów. Otrzymywali gazy wchodzące w skład powietrza i badali ich właściwości.

 

Uczniowie klasy 6b uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych w Sobieszowie dotyczących Biologii ryb. Uczniowie mieli sposobność poznać różne gatunki ryb oraz ich przystosowanie do warunków życia. Prowadzący zajęcia w ciekawy sposób przedstawił zwyczaje ryb w okresie rozrodczym. Uczniowie przygotowali komiksy przedstawiające jak niewłaściwe zachowanie ludzi może wpłynąć na degradację środowisk wodnych.

W I semestrze zajęcia obejmują 42 godziny i są realizowane w formie dwóch projektów. Projekt „Nauka przez odkrywanie” jest skierowany do uczniów klas 5 i 6, projekt „Reakcje chemiczne w probówce” jest realizowany przez uczniów klas 7 i 8.

Celem zajęć jest:

-ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów

-poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu biologii i chemii

-rozwijanie uzdolnień  w dziedzinie biologii i chemii

-kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, samooceny, dostrzeganie potrzeby samokształcenia

W zajęciach uczestniczy 36 uczniów, którzy pracują w 3 grupach wykonując samodzielnie powierzone zadania.

Podczas zajęć uczniowie klas 5 i 6  ćwiczyli umiejętność mikroskopowania, wykonywania preparatów mokrych i rysowania obiektów widzianych pod mikroskopem. Poszukiwali witaminy C oraz węglowodanów w różnych produktach spożywczych, dowiadywali się jaką rolę pełnią te substancje w organizmach. Poznali skład powietrza i zbadali właściwości tlenu i dwutlenku węgla, poznali również zastosowanie tych gazów.

Uczniowie klas 7 i 8 m.in. przeprowadzali reakcje otrzymywania kwasów tlenowych- siarkowego(IV), fosforowego(V) i węglowego, badali ich właściwości i zapisywali reakcje chemiczne, które wcześniej przeprowadzali w probówkach.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego