Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Zajęcia „Mali naukowcy” przeznaczone są dla uczniów klas I- III. Odbywają się cztery razy w tygodniu (
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek). Są to zajęcia interdyscyplinarne, na których przeplatają się treści
z zakresu edukacji matematycznej, plastycznej, polonistycznej, technicznej, przyrodniczej i ruchowej.
Formula zajęć nastawiona jest na działanie ucznia i zdobywanie wiedzy i umiejętności w praktyczny
sposób.
Prowadzący: Izabella Głogowska

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego