Rodzic (Opiekun prawny) zobowiązuje się do dokonywania comiesięcznej odpłatności za korzystanie z usług Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w terminie do  dnia 15 każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy szkoły nr: 48 2030 0045 1110 0000 0102 4240. W treści przelewu należy wpisać: imię  i nazwisko dziecka, nr grupy przedszkolnej, kwotę za wyżywienie i kwotę za czesne. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana Rodzicowi w terminie do 5-go dnia bieżącego miesiąca drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 519 694 977.

W przypadku nieobecności dziecka w Oddziałach Przedszkolnych opłata ustalona  w § 2 ust. 2 za gotowość świadczenia   usług, nie podlega zwrotowi.

Za okres nieobecności dziecka w Oddziałach Przedszkolnych odpis za żywienie dokonywany jest w miesiącu następnym.