Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0

Czas realizacji projektu: 1.03.2019 – 28.02.2021

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata

2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki

szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci i mieszkańców obszarów wiejskich poprzez realizację wypracowanego w oparciu o wnioski z diagnozy wewnętrznej programu rozwoju Szkoły Podstawowej w Podgórzynie.

Cel projektu bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WD dla poddziałania 10.2.3 (Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej – ZIT AJ) oraz kategorii interwencji dla działania 10.2 ( i115), która odpowiada bezpośrednio dążeniu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego. Realizacja programu rozwoju Szkoły pozwoli na wyrównanie szans uczniów ze szkół wiejskich w ich dostępie do wysokiej jakości wiedzy i umiejętności poprzez z jednej strony doposażenie Szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, z drugiej poprzez organizację ciekawych, inspirujących, pobudzających ciekawość badawczą i chęć uczenia się zajęć dla uczniów klas I– VIII.

 

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 4 zadań trwających przez cały okres projektu:

  1. Podnoszenie kluczowych i uniwersalnych kompetencji uczniów.
  2. Nauczanie eksperymentalne – przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem.
  4. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli.