Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Zajęcia w ramach kółka plastycznego „Zabawy twórcze” odbywają się w każdą środę. Głównym celem zajęć jest rozbudzanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności plastycznych dzieci i ich wyobraźni twórczej, dzieci uczestniczące w zajęciach rozwijają swoje zainteresowania plastyczne w zupełnie innej atmosferze niż podczas zajęć dydaktycznych, panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyja powstawaniu więzi w grupie, wyzwala u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Różnorodność tematyczna prac stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania przez dzieci wielu technik plastycznych.

 

 

Kółko plastyczna z Panią Małgorzatą S.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego