RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYCH ODDZIAŁACH – rok szkolny 2019/2020

 

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, wychowawcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy dowolne spontaniczne, gry i układanki przy stoliku. Indywidualna praca z dziećmi – wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Ćwiczenia poranne.

 

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne i porządkowe.

 

8:10  – 8:30

ŚNIADANIE  GRUPY IV, V, VI

8: 30 – 9:00

ŚNIADANIE GRUPY I, II, III

 

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku i ładu wokół siebie, przyjmowanie prawidłowej postawy przy stole. Zachowanie spokoju w trakcie posiłku.

Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

 

8:30- 12:00

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji  podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego – z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.

Zajęcia na świeżym powietrzu, ruchowe, sportowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne.

 

11:15- 11:45

OBIAD GRUPY I, II, III

12:00– 12:30

OBIAD GRUPY IV, V, VI

 

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy przy stole. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

 

12:00- 13:30

ODPOCZYNEK GRUPY I, II

12:40– 13:45

ODPOCZYNEK GRUPY III, IV, V, VI

Słuchanie muzyki, utworów literackich: wierszy, bajek, opowiadań.  Indywidualna praca z dziećmi. Spokojne zabawy spontaniczne, gry, układanki. Zabawy i zajęcia w sali i w ogrodzie.

 

13:45- 14:00

PODWIECZOREK GRUPY III,IV,V,VI

14:00– 14:15

PODWIECZOREK GRUPY I, II

 

Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku i ładu wokół siebie, przyjmowanie prawidłowej postawy przy stole.

 

14:15 – 16:30

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój poprzez zabawę w sali lub ogrodzie, wspomaganie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub w małych zespołach.

Rozchodzenie się dzieci.