Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

Projekt Matematycy z Podgórzyna
Projekt skierowany jest dla 30 uzdolnionych uczniów z klas 4-7, którzy poprzez zaangażowanie
w różnorodne działania poszerzają swoją wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Zadania są realizowane metodą projektu edukacyjnego w grupach różnorodnych wiekowo, tak aby uczniowie młodsi uczyli się od starszych. Zagadnienia poruszane w czasie trwania projektu zostały podzielone na 4 obszary: Bryły przestrzenne, Zakupy, Skala, Prędkość. W czasie trwania zajęć uczniowie rozwiązują zagadki logiczne, wykonują obliczenia matematyczne. Samodzielnie szukają informacji korzystając z różnych źródeł wiedzy , tworzą prezentacje multimedialne, gry dydaktyczne. Rozwijają wyobraźnie przestrzenną budując modele brył oraz kształcą rysunek techniczny przez co
w praktyczny sposób poznają ich własności. Uczniowie przeprowadzają liczne badania, eksperymentując potwierdzają stawiane hipotezy.

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego